БЕТИЗОЛ БЕТОТЕРМ
Подови топло и шумоизолационни замазки:
Подова замазка БЕТИЗОЛ* е саморазливащ се и самонивелиращ се материал, което улеснява полагането му. Предлага се с плътност 500-600 кг/м3 и минимална дебелина 5 см. Няколкократното по-малко обемно тегло в сравнение с традиционните циментови замазки значително намалява натоварването на конструкцията и заложен на етап проектиране позволява значителна икономия на средства. Изборът на плътността и свързаните с нея параметри зависят от предназначението на помещението, от очакваното натоварване и вида на последващо покритие.
Използването на подова замазка БЕТИЗОЛ* осигурява на потребителя повече комфорт чрез топло и шумоизолиран под, а на инвеститора и строителя - намалени разходи в следствие на олекотената конструкция. Скоростта и технологията на поставянето на замазката осигурява продукт с високо и постоянно качество на конкурентни цени.
 
Подова замазка БЕТОТЕРМ* се разпределя върху покриваната повърхност както традиционната циментова замазка. Предлага се с плътност 250-350 кг/м3 и минимална дебелина 5 см. Няколкократното по-малко обемно тегло в сравнение с познатите циментови замазки, намалява натоварването на конструкцията. Заложен на етап проектиране позволява значителна икономия на средства. Изборът на плътността и свързаните с нея параметри зависят от предназначението на помещението, от очакваното натоварване и вида на последващо покритие.
Подова замазка БЕТОТЕРМ* се предпочита пред подова замазка БЕТИЗОЛ* когато има повишени изисквания за топлоизолация и по-малко натоварване на конструкцита.
Използването на подова замазка БЕТОТЕРМ* осигурява на потребителя повече комфорт чрез топло и шумоизолиран под, а на инвеститора и строителя - намалени разходи в следствие на олекотената конструкция. Скоростта и технологията на поставянето на замазката осигурява продукт с високо и постоянно качество на конкурентни цени.
Подложен и запечатващ топлоизолационен слой на подземни комуникации:
БЕТИЗОЛ* за това приложение се предлага с плътност 400 кг/м3 и течливост в зависимост от наклона на комуникационният канал.
БЕТИЗОЛ* се използува на мястото на изкопаната земя за заравяне (запечатване) на положените или ремонтирани комуникации. Пръстта изисква трамбоване за да не се компрометира равността на последващото покритие. Въпреки това, след полагане или ремонт на подземни комуникации положените плочки или асфалт пропадат. Това се дължи на слягането на пръстта. Залят в изкопа БЕТИЗОЛ* осигурява здрав, лек, ненатоварващ околните пластове материал, върху който 48 часа от полагането му могат да се полагат тротуарни плочи или да се асфалтира. Затворената структура на материала осигурява незначително колебание на влажността му след втвърдяване и достигане на равновесната влажност. Това го прави еднакво лесно обработваем независимо от влажността и температурата на околнота среда. При необходимост от ремонт на подземните комуникации залятият БЕТИЗОЛ* лесно се изкопава и след ремонта се засипва обратно. Необходими е малко количество течен БЕТИЗОЛ* за консолидация и запечатване.
БЕТОТЕРМ* за това приложение се предлага с плътност 250-300 кг/м3. Подава се машинно и се разпределя и заглажда както традиционна цименто-пясъчна замазка. Избора на плътността е в зависимост от дебелината на пълнежният слой и допустимото натоварване.
БЕТОТЕРМ* се предпочита пред БЕТИЗОЛ* когато има повишени изисквания за топлоизолация и по-малко натоварване на конструкцита.
 

 
Пълнежен топлоизолационен слой за гредоред и при реконструкция на стари сгради:
БЕТИЗОЛ* за това приложение се предлага с плътност 400-500 кг/м3 саморазливен и самонивелиращ се. Избора на плътността и гъстотата е в зависимост от дебелината на пълнежният слой и допустимото натоварване.
 
БЕТОТЕРМ* за това приложение се предлага с плътност 250-300 кг/м3. Подава се машинно и се разпределя и заглажда както традиционна цименто-пясъчна замазка. Избора на плътността е в зависимост от дебелината на пълнежният слой и допустимото натоварване.
БЕТОТЕРМ* се предпочита пред БЕТИЗОЛ* когато има повишени изисквания за топлоизолация и по-малко натоварване на конструкцита.
Монолитна топлоизолация на плоски покриви с едновременно формиране на наклони:
БЕТИЗОЛ* за това приложение се предлага с плътност 300-600 кг/м3 или комбинация от тях и с течливост в зависимост от предназначението на покрива, площта, проектната степен на топлоизолация и зададеният % наклон. В повечето случаи наклона е 1-2%. Материалът може да се използува до 3% наклон.
 

 
БЕТОТЕРМ* за това приложение се предлага с плътност 200-300 кг/м3 в зависимост от предназначението на покрива, площта, проектната степен на топлоизолация. Монолитното бързо полагане на БЕТОТЕРМ* вместо времеотнемащият и трудоемък познат начин на поставяне на листова топлоизолация последователно запечатвана от армирана циментно-пясъчна замазка. Топлоизолиране и оформяне на наклони в едно е около 4 пъти по бързо от познатият начин. БЕТОТЕРМ* технологията поради бързината си намалява зависимостта на строителя от лошите метеорологичи условия и предлага ефикасно решение с допълнителна добавена стойност. 10 часа след полагането си ( т>20 С ) материалът придобива и известни хидроизолационни качества , позволяващи отвеждане на дъждовната вода до сифоните.
БЕТОТЕРМ* се предпочита пред БЕТИЗОЛ* когато заложената степен на топлоизолация не може да се постигне при проектната дебелина с БЕТИЗОЛ* и/или при наклони по-големи от 3%. БЕТОТЕРМ* е подходящ за наклони до 20%.
Подземна топлоизолация на основи:
Основите и подземните помещения могат да бъдат изолирани отвън с БЕТИЗОЛ* с плътност 400 кг/м3. Изкопът направен около тях се запълва с материала до нивото на терена. Основите и подземните помещения могат да бъдат изолирани отвън с БЕТОТЕРМ* с плътност 250-300 кг/м3. Изкопът направен около тях се запълва с материала до нивото на терена.
БЕТОТЕРМ* се предпочита пред БЕТИЗОЛ* при желание за по-добра топлоизолация.
Топлоизолация на подове на промишлени и селскостопански постройки:
Саморазливен БЕТИЗОЛ* с плътност 400-500 кг/м3 е подходящ за топлоизолационен пълнеж при ново строителство или при реконструкция. При приложение за складове, хладилни камери и ферми за животни да се запечата с 4-5 см. шлайфан бетон. БЕТОТЕРМ* с плътност 300-350 кг/м3 е подходящ за топлоизолационен пълнеж при ново строителство или при реконструкция. При приложение за складове, хладилни камери и ферми за животни да се запечата с 4-5 см. шлайфан бетон.
Стабилизиране на терени:
БЕТИЗОЛ* с плътност 600-700 кг/м3 е подходящ за бърз и ефикасен ремонт на компрометирани поради свлачища и ерозия пътища.  
Запълване на стари канали, излезли от експлоатация:
БЕТИЗОЛ* с повишена течливост и плътност 400 кг/м3 е подходящ за целтта  
Терасиране на паркови градини и дворни пространства:
БЕТИЗОЛ* с плътност 600-700 кг/м3 и течливост в зависимост от проекта